Iracionalne i transcendentne jednačine

Jednačine koje sadrže koren

xn=a

Rešenje:

x=an


Exmponencijalne jednačine

ax=b

Rešenje:

x=logab=lg blg a


Logaritamske jednačine

logax=b

Rešenje:

x=ab=eb·ln a=10b·lg a


Trigonometrijske jednačine

sin x=a

Rešenje:

x1=arc sin a+2kπx2=π-x1

cos x=a

Rešenje:

x1=arc cos a+2kπx2=π-x1

tg x=a

Rešenje:

x1=arc tg a+kπ

ctg x=a

Rešenje:

x1=arc ctg a+kπ

k je proizvoljni ceo broj

Ključne reči: Iracionalne i transcendentne jednačine