Kamatni račun

Jednostavni kamatni račun

Godišnja kamata i (interes) za kaptial K po kamatnoj stopi od p %:

i=K·p100

Kamatni koeficijent q u slučaju kamatne stope od p %:

q=100+p100=1+p100

Vrednost povećanog kaptiala K uvećan sa kamatom po kamatnoj stopi od p %:

K+i=K·q

Složeni kamatni račun

Dekurzivno obračunavanje kamate
U slučaju počenog kapitala K0 vrednos kaptiala posle n godina sa kamatnom stopom od p %:

Kn=K0·1+p100n

U slučaju počenog kapitala K0 vrednos kaptiala posle n godina sa amortizacijom od p %:

Kn=K0·1-p100n

Diskonta vrednost kapitala Kn sa godišnjom kamatnom stopom odi p %:

K0=Kn·100100+pn

Povećanje anuiteta a posle n godina:

Sn=100·apqn-1

Račun ulaganja (štednje)

Suma sa kojom se raspolaže nakon n godina u slučaju ulaganje anuiteta a (suma koja se ulaže svake godine),
ako je uplata na početku godine:

Sn=aq·qn-1q-1

Suma sa kojom se raspolaže nakon n godina u slučaju ulaganje anuiteta a (suma koja se ulaže svake godine),
ako je uplata na kraju godine:

Sn=Sn*=a·qn-1q-1

Rata (anuitet) kredita K na godišnjem nivou, ako je otplata rate na kraju godine:

A=K100·qn·pqn-1
Ključne reči: jednostavni kamatni račun, složeni kamatni račun, račun ulaganja štednje, kamatna stopa, kapital, glavnica