Broj elemenata skupova

U slučaju dva skupa

A,BΩ
AB=A+B-AB
ΩAB=Ω-A-B+AB

U slučaju tri skupa

A,B,CΩ
ABC=A+B+C-AB-AC-BC+ABC
ΩABC=Ω-A-B-C+AB+AC+BC-ABC
Ključne reči: broj elemenata skupova