Bajesova teorema

PBi|A=PA|Bi·PBiPA

odnosno

PBi|A=PA|Bi·PBii=1nPA|Bi·PBi

odnosno

PBi|A=PA|Bi·PBiPA|B1·PB1+PA|B2·PB2+...+PA|Bn·PBn

gde je

i=1nBi=B1+B2+...+Bn=Ω

potpun sistem događaja.

U slučaju da je i=1

PB|A=PA|B·PBPA ; i=1, B1=B
Ključne reči: