Događaji, operacije sa događajima, potpun sistem događaja

Događaji

Događaj A je podskup skupa svih mogućih događaja Ω

Ω, A

Nemoguć događaj

Siguran događaj

Ω

Operacije sa događajima

Događaj koji će se desiti onda i samo onda ako barem jedan od događaja A i B dogodi
AB=A+B
Operacije sa događajima

Događaj koji će se desiti onda i samo onda ako oba događaja A i B dogodi

AB=A·B
Operacije sa događajima

Događaj koji će se desiti onda i samo onda ako se događaj A dogodi ali B ne
AB
Operacije sa događajima

Događaj koji će se desiti onda i samo onda ako se ne dogodi događaj A

A¯
Operacije sa događajima

Događaj B povlači sa sobom dogoađaj A

BA

Operacije sa događajima

Događaji A i B se međusobno isključuju
Operacije sa događajima

 

Potpun sistem događaja

i=1nAi=A1+A2+A3+...+An=Ω

Dva događaja ne mogud da se dese istovremeno

Ai·Aj=, ij
Ključne reči: događaji, operacije sa događajima, potpun sistem događaja